Έγγραφα που απαιτούνται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγη – δώμα


  1. Αντίγραφο τίτλου κυριότητας του κτιρίου (συμβόλαιο) μαζί με το πιστοποιητικό μεταγραφής του υποθηκοφυλακείου.(φωτοτυπία)
  2. Οικοδομική άδεια κτιρίου(ακριβές αντίγραφο Πολεοδομίας)
  3. Τοπογραφικό σχέδιο για παροχές εκτός σχεδίου πόλεως.
  4. Σχέδιο κάτοψης κτηρίου και στέγης , αν υπάρχει τεύχος στατικής μελέτης και Αρχιτεκτονικά σχέδια(Τομή Α-Α, Τομή Β-Β) (ακριβές αντίγραφο Πολεοδομίας)
  5. Κείμενο Πολεοδομίας. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε ακριβές αντιγραφό της οικοδομής άδειας , της κάτοψης στέγης καθώς επίσης και τα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου(Τομή Α-Α &  Τομή Β-Β)
  6. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Η
  7. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας
  8. Α.Φ.Μ & Δ.Ο.Υ και διεύθυνση μόνιμης κατοικίας

Και καλό κουράγιο με τις Δημόσιες Υπηρεσίες